Verkoopsvoorwaarden :

Onze verkopen en leveringen zijn uitsluitend onderworpen aan de hiernavolgende verkoopsvoorwaarden, behoudens afwijking die uitdrukkelijk vermeld wordt in onze offerte of bestelbon.

De nietigheid van een of meer bepalingen van de gebruiksvoorwaarden heeft geen enkele invloed op de geldigheid van het geheel van de voorwaarden. De bepalingen van deze voorwaarden gelden onverminderd de van toepassing zijnde wettelijke of reglementaire dwingende bepalingen of bepalingen van openbare orde.

De informatie en illustraties op de Website zijn gebaseerd op de technische gegevens van de voertuigen op het moment van het online plaatsen ervan op de Website. Golden Circle Cars BVBA behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder voorafgaande verwittiging wijzigingen door te voeren op modellen, uitrusting, eigenschappen en beschikbaarheid.

Iedere klant heeft de mogelijkheid om via de website een specifieke wagen aan te kopen/bestellen mits betaling van een voorschot van 1.750 € per bestelde wagen.

Voor de Lexus, Porsche, Land/Range Rover, Jaguar, Lotus en Maserati modellen wordt een voorschot vereist van 15%.

De voorschotfactuur is steeds bijgevoegd bij de orderbevestiging en betaalbaar bij ontvangst. Indien Golden Circle Cars BVBA niet bij machte zou zijn om het bestelde voertuig te leveren, dan wordt het betaalde voorschot aan de klant teruggestort. Een bestelling kan enkel op de site worden geregistreerd indien de klant een gebruikersaccount heeft geopend op de website.

Na betaling van het voorschot zal Golden Circle Cars BVBA de klant contacteren om concreet af te spreken in verband met de resterende betaling en levering van het voertuig. Elk voertuig moet volledig betaald zijn alvorens het op transport naar de klant gaat. De transportkosten zijn in de prijs inbegrepen.

De koper dient de conformiteit van de voertuigen bij ontvangst te controleren.

De leveringstermijnen worden als aanduiding gegeven en kunnen niet als een verbintenis van onzentwege beschouwd worden, omdat zij onderhevig zijn aan heel wat onvoorziene elementen. Ingeval van overschrijding, kunnen zij geen aanleiding geven tot verbreking van het contract, noch tot een prijsvermindering, noch tot een vergoeding. Ingeval van overmacht, zoals staking, lock-out, opeising, brand, overstroming, enz... worden de leveringstermijnen automatisch opgeschort.

Door de huidige algemene verkoopsvoorwaarden aan te kruisen erkent de klant:

Volledige beslissingsbevoegdheid te hebben of te beschikken over de toestemming van de bevoegde persoon alvorens een bestelling te plaatsen bij het bedrijf.

De koper verklaart kennis te hebben genomen van de huidige algemene verkoopsvoorwaarden en van de essentiële kenmerken van de producten die hij bestelt; de essentiële kenmerken staan vermeld op het technische fiche van de producten op de Website; in dit opzicht verduidelijkt het bedrijf dat de foto’s van de producten die op de Website te koop worden aangeboden zo getrouw mogelijk zijn, maar dat zij geen perfecte gelijkenis met de aangeboden producten kunnen garanderen; de foto’s op de Website zijn dus louter indicatief en het bedrijf kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

In elk geval heeft de klant de mogelijkheid om per e-mail / telefoon contact op te nemen met het bedrijf teneinde bijkomende informatie te verkrijgen over de producten die op de Website staan.

Elke factuur zal als aanvaard worden beschouwd bij ontstentenis van schriftelijke aangetekende en precies motief binnen de 8 dagen na ontvangst ervan.

Wat ook de gevolgen kunnen zijn van een levering, deze zullen nooit recht geven op een eis tot schadevergoeding.

Leveringen worden uitgevoerd met een trekker-oplegger combinatie. De voertuigen worden enkel gelost op bereikbare plaatsen, de chauffeur heeft hierover altijd het laatste woord.

 

Behoudens andersluidende vermeldingen zijn onze facturen enkel betaalbaar op de zetel van de onderneming

 

In geval van geschillen zijn uitsluitend het Vredegerecht van het kanton of de Rechtbanken van het arrondissement van de maatschappelijke zetel van de onderneming bevoegd om uitspraken te doen. Enkel de Belgische wetgeving is van toepassing.

 

Wij zijn niet verantwoordelijk voor mogelijke drukfouten.