Toelichting Daginschrijving - Korte termijninschrijving

DAG is expert in de verkoop van dagregistraties en kortlopende registraties met 40 merken in de aanbiedingTageszulassung:

 

Kurzzeitzulassung:

 

(TZ) Tageszulassung = Nach Produktionszeit wird es für 1 Tag registriert und der nächste Tag wird abgemeldet und ist verfügbar

(KZ) Kurzzeitzulassung = Nach der Produktionszeit fahren Sie 6 Monate auf unseren deutschen Kennzeichen (auch der Endkunde, wenn Sie bei uns eine Versicherung abschließen), wonach das Fahrzeug im Namen Ihrer Wahl registriert wird.

 

Die Fahrzeuge können sich sowohl in TZ als auch in KZ im Ausstellungsraum befinden!


Tageszulassungseffekt:

 • Sie bestellen uns ein Fahrzeug, das nach Ihrer Wahl konfiguriert ist.
 • Nach der vorgeschlagenen Produktionszeit und der dreitägigen Registrierung und    Abmeldung Ihres Fahrzeugs wird es vom Hersteller an eine Sammelstelle der  Marke in Deutschland geliefert.

 

Abholung oder Lieferung:

Sie haben die Wahl, Ihr Fahrzeug selbst abzuholen oder unseren Lieferservice mit Transport zu nutzen (Preise immer auf Anfrage).

 

Abrechnung:

Unsere Firma rechnet auf Wunsch direkt an den Händler oder an den Endkunden

 

Garantie:

Die Werksgarantie gilt ab dem Tag der Erstregistrierung.

Betrieb:

 • Sie bestellen uns ein Fahrzeug, das nach Ihrer Wahl konfiguriert ist.
 • Das Auto wird sofort bei der Ankunft an der Sammelstelle der Marke mit deutschen Nummernschildern registriert.
 • Das Fahrzeug steht Ihnen direkt zur Verfügung.

 

Bedingung:

Das Fahrzeug muss mindestens sechs Monate auf den deutschen Kennzeichen eingetragen bleiben.

Fahren Sie sofort durch die DAG-Optionen, die für Belgien, Frankreich, Spanien usw ... gelten.

Die Garage muss nicht 6 Monate warten, um zu verkaufen!

Wir kümmern uns um alles, was der Kunde bereits mit einer Vollkaskoversicherung fahren kann

 

Sobald diese Bedingung erfüllt ist, wird das Fahrzeug abgemeldet und Sie können das Fahrzeug registrieren oder nicht (unverbindlich).

 

Abholung oder Lieferung:

Sie haben die Wahl, Ihr Fahrzeug selbst abzuholen oder unseren Lieferservice mit Transport zu nutzen (Preise immer auf Anfrage).

 

Abrechnung:

 • Unsere Firma rechnet auf Wunsch direkt an den Händler oder an den Endkunden

 

 • Sie sind für die Versicherung für den Zeitraum zwischen Registrierung und Abmeldung des Fahrzeugs verantwortlich.

 

 • Wenn Sie sich entscheiden, das Fahrzeug abzumelden, ohne die  vorgegebene Bedingung zu erfüllen, werden wir die angegebenen Rabatte in Höhe von 120% zurückfordern.

 

Nur unser Unternehmen  ist berechtigt, das Fahrzeug nach Erfüllung der oben genannte Bedingung abzumelden.

 

Garantie:

Die Werksgarantie gilt ab dem Tag der Erstregistrierung.

 

DAG Kaufvorteile:

 1. Große Rabatte
 2. Mengeneinkäufe sind durchaus möglich
 3. Nach der Produktionszeit steht Ihnen das Fahrzeug zur Verfügung
 4. Die Fahrzeuge haben 0 km auf dem Kilometerzähler
 5. Immer mit einem Showroom-würdigen Auftritt
 6. Durch monatliche Bestellungen bei DAG haben Sie IMMER einen Lagerbestand geplant. (Keine leeren Ausstellungsräume mehr)
 7. Erlaubt, die Fahrzeuge im Voraus zu bewerben
 8. Sie können die Mengen, Marke, Modell, Version und Optionen selbst zusammenstellen
 9. Es ist erlaubt, mit allen Fahrzeugen auf deutschen oder Händlerschildern zu fahren
 10. Wählen Sie aus 35 Marken und mehr als 400 Modellen


Daginschrijving

 

Registratie op korte termijn

(TZ) Tageszulassung = Na productietijd, wordt voor 1 dag ingeschrevenen wordt de dag erna terug uitgeschreven en is beschikbaar

(KZ) Kurzzeitzulassung= Na productietijd zal je 6 maanden rijden op onze Duitse platen (ook de eindklant, mits het nemen van een verzekering bij ons) daarna wordt het voertuig ingeschreven op naam naar wens.

 

Zowel in TZ als in KZ mogen de voertuigen in de toonzaal staan


 

Daginschrijving:

 • U bestelt bij ons een auto die is geconfigureerd volgens uw keuze.
 • Na de voorgestelde productietijd en de driedaagse registratie en uitschrijving van uw voertuig, levert de fabrikant het af bij een ophaalpunt van het merk in Duitsland.

 

Afhalen of bezorgen:

U heeft de keuze om uw voertuig zelf op te halen of gebruik te maken van onze bezorgservice met transport (prijzen altijd op aanvraag).

 

Facturering:

Op verzoek factureert ons bedrijf rechtstreeks aan de dealer of de eindklant.

 

Garantie:

De fabrieksgarantie is geldig vanaf de dag van eerste registratie.

 

Werking:

 • U bestelt bij ons een auto die is geconfigureerd volgens uw keuze.
 • De auto wordt direct na aankomst op het afhaalpunt van het merk geregistreerd met Duitse kentekenplaten.
 • Het voertuig staat direct voor u ter beschikking.

 

Voorwaarden:

Het voertuig moet minimaal zes maanden op het Duitse kenteken geregistreerd blijven.

Onmiddellijk rijden door de DAG mogelijkheden, geldig voor België, Frankrijk, Spanje, Nederland, enz...

De garage hoeft geen 6 maand te wachten om te verkopen!

Wij verzorgen voor alles zodat de klant reeds kan rijden met FULL omnium verzekering.

 

Zodra aan deze voorwaarde is voldaan, wordt het voertuig uitgeschreven en kunt u het voertuig al dan niet (vrijblijvend) aanmelden.

 

Afhalen of bezorgen:

U heeft de keuze om uw voertuig zelf op te halen of gebruik te maken van onze bezorgservice met transport (prijzen altijd op aanvraag).

 

Facturering:

 • Op verzoek factureert ons bedrijf rechtstreeks aan de dealer of de eindklant
 • U bent verantwoordelijk voor de verzekering voor de periode tussen inschrijving en uitschrijving van het voertuig. (enkel geldig in Duitsland)
 • Als u besluit het voertuig uit te schrijven zonder aan de twee vooraf gestelde voorwaarden te voldoen, zullen wij de vermelde kortingen van 120% terugvorderen.

 

Enkel ons bedrijf heeft het recht om het voertuig uit te schrijven nadat aan de hierboven genoemde voorwaarde is voldaan.

 

Garantie:

De fabrieksgarantie is geldig vanaf de dag van eerste registratie.

 

Voordelen DAG aankopen:

 

 1. Grote kortingen
 2. Volume aankopen zijn zeker mogelijk
 3. Na de periode van de productie is het voertuig ter uwer beschikking
 4. De voertuigen hebben 0km op de teller
 5. Steeds met een toonzaal waardige uitstraling
 6. Door maandelijkse bestellingen te plaatsen bij DAG, heb je ALTIJD geplande voorraad. (Nooit meer lege toonzalen)
 7. Toegestaan de voertuigen op voorhand te adverteren
 8. Hoeveelheden, merk, model, uitvoering en opties naar keuze zelf samen te stellen
 9. Het is toegestaan met alle voertuigen te rijden op Duitse- of op handelaarsplaten
 10. Keuze uit 35 merken en meer dan 400 modellen


Daily admission effect:

 

Short term approval:

(TZ) Tageszulassung = After production time, it is registered for 1 day and the next day is deregistered and is available

(KZ) Kurzzeitzulassung = After production time you will drive for 6 months on our German plates (also the end customer, if you take out insurance with us), after which the vehicle will be registered in the name of your choice.

 

The vehicles may be in the showroom in both TZ and KZ


 

Daily admission effect:

 • You order us a car that is configured according to your choice.
 • After the suggested production time and the three-day registration and de-registration of your vehicle, it will be delivered by the manufacturer to a collection point of the brand in Germany.

 

Collection or delivery:

You have the choice of picking up your vehicle yourself or using our delivery service with transport (prices always on request).

 

Billing:

On request, our company will invoice the dealer or the end customer directly.

 

Guarantee:

The factory warranty applies from the day of initial registration.

 

Business:

 • You order us a car that is configured according to your choice.
 • The car is registered with German license plates immediately upon arrival at the brand's collection point.
 • The vehicle is available to you directly.

 

Condition:

The vehicle must remain registered on the German license plate for at least six months.

Immediate driving through DAG options, valid for Belgium, France, Spain, ...

The garage does not have to wait 6 months to sell!

We take care of everything that the customer can already drive with FULL comprehensive insurance.

 

As soon as this condition is fulfild , the vehicle is deregistered and you can either register the vehicle or not (without obligation).

 

Collection or delivery:

You have the choice of picking up your vehicle yourself or using our delivery service with transport (prices always on request).

 

Billing:

 • On request, our company will invoice the dealer or the end customer directly
 • You are responsible for insurance for the period between registration and de-registration of the vehicle.
 • If you decide to de-register the vehicle without fulfilling the pre-set condition, we will reclaim the stated discounts of 120%.

 

Only our company is entitled to deregister the vehicle after fulfilling the  condition mentioned above.

 

Guarantee:

The factory warranty applies from the day of initial registration.

 

DAG Purchasing benefits:

 1. The factory warranty applies from the day of initial registration.
 2. Grands rabais
 3. Des achats en volume sont certainement possibles
 4. Après la période de production, le véhicule est à votre disposition
 5. Les véhicules ont 0 km au compteur
 6. Toujours avec une apparence digne d'une salle d'exposition
 7. En passant des commandes mensuelles avec DAG, vous avez TOUJOURS planifié l'inventaire. (Plus de showrooms vides)
 8. Autorisé à annoncer les véhicules à l'avance
 9. Vous pouvez rassembler vous-même les quantités, la marque, le modèle, la version et les optionsIl est permis de conduire avec tous les véhicules sur les plaques allemandes ou du concessionnaire
 10. Choisissez parmi 35 marques et plus de 400 modèles


Des inscriptions quotidiennes:

 

Des inscriptions à court terme:

(TZ) Tageszulassung = Après le temps de production, il est enregistré pour 1 jour et le lendemain, il est désenregistré et est disponible

(KZ) Kurzzeitzulassung = Après le temps de production, vous conduirez pendant 6 mois sur nos plaques allemandes (également le client final, si vous souscrivez une assurance avec nous), après quoi le véhicule sera immatriculé au nom de votre choix.

 

Les véhicules peuvent être dans la salle d'exposition dans les deux TZ et KZ


Effet d'admission journalier:

 • Vous nous commandez une voiture configurée selon votre choix.
 • Après le temps de production suggéré et les trois jours d'enregistrement et de désenregistrement de votre véhicule, celui-ci sera livré par le constructeur à un point de collecte de la marque en Allemagne.

 

Collecte ou livraison:

Vous avez le choix de récupérer votre véhicule vous-même ou d'utiliser notre service de livraison avec transport (prix toujours sur demande).

 

Facturation:

Sur demande, notre société facturera directement le revendeur ou le client final.

 

Garantie:

La garantie d'usine s'applique à partir du jour de l'enregistrement initial.

 

Affaires:

 • Vous nous commandez une voiture configurée selon votre choix.
 • La voiture est immatriculée avec des plaques d'immatriculation allemandes dès son arrivée au point de collecte de la marque.
 • Le véhicule est à votre disposition directement.

 

État:

Le véhicule doit rester immatriculé sur la plaque d'immatriculation allemande pendant au moins six mois.

Conduite immédiate via les options DAG, valable pour la Belgique, la France, l'Espagne, ...

Le garage n'a pas à attendre 6 mois pour se vendre!

Nous nous occupons de tout ce que le client peut déjà conduire avec une assurance tous risques complète

 

Dès que cette condition est remplie, le véhicule est radié et vous pouvez soit immatriculer le véhicule ou non (sans engagement).

 

Collecte ou livraison:

Vous avez le choix de récupérer votre véhicule vous-même ou d'utiliser notre service de livraison avec transport (prix toujours sur demande).

 

Facturation:

 • Sur demande, notre société facturera directement le revendeur ou le client final
 • Vous êtes responsable de l'assurance pour la période entre l'immatriculation et la désinscription du véhicule.
 • Si vous décidez de désenregistrer le véhicule sans remplir la condition préétablie, nous récupérerons les remises indiquées de 120%.

 

Seulement notre société est en droit de désenregistrer le véhicule après avoir rempli la condition mentionnée ci-dessus.

 

Garantie:

La garantie d'usine s'applique à partir du jour de l'enregistrement initial.

 

Avantages des achats DAG:

 1. La garantie d'usine s'applique à partir du jour de l'enregistrement initial.
 2. Grands rabais
 3. Des achats en volume sont certainement possibles
 4. Après la période de production, le véhicule est à votre disposition
 5. Les véhicules ont 0 km au compteur
 6. Toujours avec une apparence digne d'une salle d'exposition
 7. En passant des commandes mensuelles avec DAG, vous avez TOUJOURS planifié l'inventaire. (Plus de showrooms vides)
 8. Autorisé à annoncer les véhicules à l'avance
 9. Vous pouvez rassembler vous-même les quantités, la marque, le modèle, la version et les optionsIl est permis de conduire avec tous les véhicules sur les plaques allemandes ou du concessionnaire
 10. Choisissez parmi 35 marques et plus de 400 modèles